Projekt „W tę samą stronę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


SPRAWOZDANIE ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Od 21 października 2012r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach realizowany jest projekt ” W tę samą stronę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całe przedsięwzięcie obejmuje :
a)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów np: „ Akademia z plusem”,
„ Anglomaniacy”, „Ortografek” „Mistrzowie słówek ”, „Klub Małego Przyrodnika”, „ Z literaturą na Ty”, „Młodzi informatycy” i „Teatr Skrzydła” ,
b)zajęcia socjoterapeutyczne - przeznaczone dla uczniów mających trudności z funkcjonowaniem w grupie,
c)zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki – dla uczniów klas IV i V,
d)zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
e)zajęcia przygotowujące do funkcjonowania w środowisku , w których biorą udział uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością.
Spotkania edukacyjne odbywały się przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a także w soboty. Dzięki unijnemu wsparciu z pomocy skorzysta około 180 uczniów klas IV- VI. W trakcie minionego roku szkolnego odbyło się 1044 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podczas których uczniowie SP nr 1 podnosili swoje kompetencje językowe, matematyczno- przyrodnicze, informatyczne , społeczno-kulturalne oraz funkcjonowania w środowisku. Ponadto placówka wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne np. tablicę interaktywną, kamerę , komputerowe programy edukacyjne, mikroskopy , globusy , mapy, gry edukacyjne itp.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem , ale do najbardziej popularnych należy zaliczyć : zajęcia informatyczne, rozwijające zainteresowania językiem angielskim oraz teatralne. Grupa młodych aktorów przygotowała już 3 duże spektakle: „Jasełka” , "Ona i On, czyli o Adamie i Ewie w różnych odsłonach" oraz „Na kolanie Panie Janie” ,wszystkie wyreżyserowała p. Beata Grygo. Powyższe przedstawienia mogli obejrzeć wszyscy zainteresowani mieszkańcy Moniek i okolicy.
W ramach projektu odbyły się 3 bezpłatne wycieczki dydaktyczno- wychowawcze do:
- Centrum Nauki Kopernik ( 45 osób),
- teatru w Warszawie ( 45 osób)
- Białowieskiego Parku Narodowego ( 45 osób).
Każdy uczeń , uczęszczający na zajęcia projektowe, brał udział w jednej lub dwóch wcześniej wspomnianych wycieczkach.
Projekt będzie kontynuowany w I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Na początku września odbędzie się dodatkowy nabór uczniów do wszystkich rodzajów zajęć . Szczególnie gorąco zapraszamy czwartoklasistów. Przed nami jeszcze 450 godzin zajęć pozalekcyjnych oraz 3 jednodniowe wycieczki.
Myślę , że poniższe zdjęcia są jednym z dowodów na zasadność przystąpienia do projektu.
Asystent koordynatora projektu : Wiesława Świsłocka